Algemeen

 • De Nacht van Weesp wordt verreden onder de bepalingen zoals vermeld in het routeboek. De reglementen zijn ook te downloaden via onze website nachtvanweesp.nl.
 • Voor de Nacht van Weesp wordt door de organisatie bij de bevoegde instanties vergunningen aangevraagd.

Veiligheid

 • Tijdens de Nacht van Weesp is het gebruik, evenals het in bezit hebben van alcoholische consumpties niet toegestaan. Bij overtreding wordt men terstond van verdere deelname uitgesloten.
 • Het voertuig waarmee aan de rit wordt deelgenomen dient minimaal WA verzekerd te zijn.
 • Het voertuig dient te voldoen aan alle door de wet gestelde eisen.
 • De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en is bevoegd het onderhavige voertuig te besturen.
 • De equipe dient zich te houden aan alle voor het voertuig en henzelf van kracht zijnde verkeersregels.

Aansprakelijkheid

 • De organisatie sluit elke aansprakelijk ten opzichte van deelnemers en derden uit. (Zie hiervoor ook de vrijwaringsclausule aan de achterzijde van uw acceptatiebrief).

Inschrijving

 • Inschrijfgeld wordt direct via iDEAL betaald.
 • De inschrijving wordt pas zichtbaar en definitief na ontvangst van het volledige inschrijfgeld
 • Het meenemen van passagiers waarvoor niet vooraf het bijbehorende inschrijfgeld is betaald, is niet toegestaan.

Terugbetaling inschrijfgeld

 • Het inschrijfgeld zal geheel worden terugbetaald als de inschrijving wordt geweigerd.
 • Bij annulering van een inschrijving voor 1 april volgt restitutie minus € 10,00
 • Bij annulering van een inschrijving tussen 1 april en 15 april volgt restitutie minus € 25,00.
 • Bij annulering van een inschrijving tussen 15 april en 1 mei volgt restitutie minus   € 50,00.
 • Bij annulering na 1 mei vindt geen restitutie plaats; wel is het dan mogelijk in dezelfde klasse een ander equipe in te schrijven. Dit laatste echter onder voorwaarde dat de vervangende equipe of vaker heeft meegedaan, of aanwezig is (geweest) op de instructieavond.
 • Indien het evenement onverhoopt (MKZ, vogelgriep, weigering, vergunning, enz.) wordt afgelast, wordt het inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van de reeds gemaakte en nog te verwachte kosten.